Regulamin i polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze strony internetowej  spółki  Svedpol Nieruchomości Sp. z o.o. z siedziba w Kołobrzegu, NIP: 671-178-54879, Nr. KRS: 0000344598, (Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy); adres elektroniczny: svedpol@tkk.pl (dalej określaną jako „Svedpol”) i wysyłających formularz kontaktowy jest Svedpol.

 

Cel i czas przetwarzania danych osobowych.

 

W momencie kontaktu  z nami przez formularz kontaktowy na stronie www.sved-pol.pl, Svedpol przetwarza imię i nazwisko Korzystającego, nazwę firmy, adres e-mail i  inne dane osobowe podane przez Korzystającego  przesłane w wiadomości.

Dane osobowe Korzystającego przetwarzane są w celu udzielenia przez Svedpol odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz w celu archiwizacji formularza (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, tj. do zakończenia komunikacji w odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym (i archiwizacji formularza przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) lub do momentu skorzystania przez Korzystającego z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych. Dane osobowe Korzystającego będą przechowywane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora, zgodnie z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów.

Administrator danych osobowych pilnuje, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, i aby były zbierane zgodnie z celami, dla jakich są przetwarzane.

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, może powierzyć podmiotom trzecim, na podstawie umowy powierzenia danych, przetwarzanie danych osobowych Korzystających tylko w ramach ww. celów (udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem:

–  na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów;

– dla wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie przez Korzystającego danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości udzielenia przez Svedpol odpowiedzi na pytania zadane przez Korzystającego w formularzu kontaktowym.

Prawa Korzystającego

Korzystającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: svedpol@gmail.com lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Svedpol Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Narutowicza 17, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Dane osobowe. Svedpol”.

Korzystającym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Profilowanie

Dane osobowe Korzystających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

PLIKI COOKIES

Svedpol wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie Korzystającego, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem Korzystającego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Zapisane na urządzeniu końcowym Korzystającego pliki cookies są wykorzystywane przez Svedpol w celu świadczenia Korzystającym usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach statystycznych.

Korzystający za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Korzystającego przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Korzystającego a Svedpol będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp.

Jeżeli Korzystający nie zgadza się na używanie przez Svedpol plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.sved-pol.pl.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej svedpol@gmail.com lub drogą listowną wysyłając prośbę na adres Svedpol Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Narutowicza 17, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Dane osobowe – Svedpol”.

Svedpol informuje, że nie powoływała Inspektora Danych Osobowych.